ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระ ปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการจัดทำกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทำกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายอังสุมาล ศุนาลัย ประธานอนุกรรมการ
2 นายชัยณรงค์ โชไชย อนุกรรมการ
3 นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ อนุกรรมการ
4 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
5 ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
6 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อนุกรรมการ
7 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อนุกรรมการ
8 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ
9 ผู้แทนกรมสรรพากร อนุกรรมการ
10 ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
11 ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อนุกรรมการ
12 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
13 นายบุรินทร์ เกล็ดมณี อนุกรรมการ
14 นายผรินทร์ สงฆ์ประชา อนุกรรมการ
15 นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ อนุกรรมการและเลขานุการ
16 นางสุนทรีย์ ส่งเสริม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17 นางสาวสุรีย์รัชญ์ กลิ่นจันทร์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 27-03-2558