ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการจัดทำกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการจัดทำกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ วาระปัจจุบัน

  1. จัดทำกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand e-Commerce Framework)
  2. จัดทำมาตรการในการสร้างผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างความเชื่อมั่นในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสนับสนุนในการเพิ่มมูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน แล้วเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เขียนวันที่ : 26-03-2558