ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการมาตรฐานฯ

รายชื่อคณะอนุกรรมการมาตรฐาน พัฒนา และวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว ประธานอนุกรรมการ
2 นายชัยธวัช เสาวพนธ์ อนุกรรมการ
3 นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ อนุกรรมการ
4 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ อนุกรรมการ
5 นางเสาวณี สุวรรณชีพ อนุกรรมการ
6 นายอภิรมย์ น้อยอ่ำ อนุกรรมการ
7 นายปริญญา หอมเอนก อนุกรรมการ
8 นายสมนึก คีรีโต อนุกรรมการ
9 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
10 ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อนุกรรมการ
11 ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อนุกรรมการ
12 ผู้แทนกรมศุลกากร อนุกรรมการ
13 ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการ
14 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุกรรมการ
15 นางสาวอุรัชฎา เกตุพรหม อนุกรรมการและเลขานุการ
16 นางสาวจินฏาภัสร์ รัตนวดี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นายศุภโชค จันทรประทิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 26-03-2558