ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานฯ วาระปัจจุบัน

  1. วิเคราะห์มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการประยุกต์ใช้กับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมผลักดันในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการดำเนินงาน
  2. เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  3. เสนอแนะแนวทางการนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปเชื่อมโยงบูรณาการ หรือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
  4. ร่วมมือหรือประสานงานในการดำเนินการข้างต้นกับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
  5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

เขียนวันที่ : 26-03-2558