ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระ ปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย

รายชื่อคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายอังสุมาล ศุนาลัย ประธานอนุกรรมการ
2 นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ อนุกรรมการ
3 นายกำพล ศรธนะรัตน์ อนุกรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ
5 นายวิษณุ ชวนเกษม อนุกรรมการ
6 นายยรรยง เต็งอำนวย อนุกรรมการ
7 นายสมญา พัฒนวรพันธุ์ อนุกรรมการ
8 นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล อนุกรรมการ
9 นายปริญญา หอมเอนก อนุกรรมการ
10 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
11 ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
12 นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ อนุกรรมการ
13 นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
14 นายทวีสิทธิ์ เพ็ญรัศมีพูนสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นายเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 11-01-2559