ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการดูแลธุรกิจบริการฯ

รายชื่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลธุรกิจบริการฯ วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานอนุกรรมการฯ
2 นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ อนุกรรมการ
3 นายชัยณรงค์ โชไชย อนุกรรมการ
4 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
5 นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด อนุกรรมการ
6 นายสาทร โตโพธิ์ไทย อนุกรรมการ
7 นายกำพล ศรธนะรัตน์ อนุกรรมการ
8 นายกิตติ โฆษะวิสุทธิ์ อนุกรรมการ
9 นางแพตริเซีย มงคลวณิช อนุกรรมการ
10 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
11 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการและเลขานุการ
12 ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นายจักรพงษ์ ชาวงษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 27-03-2558