ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่ออนุกรรมการนโยบายและผลกระทบฯ

รายชื่อคณะอนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายอังสุมาล ศุนาลัย ประธานอนุกรรมการ
2 นางอาทิตยา สุธาธรรม อนุกรรมการ
3 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
4 นายชัยณรงค์ โชไชย อนุกรรมการ
5 นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ อนุกรรมการ
6 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ
7 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
8 ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
9 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อนุกรรมการ
10 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ
11 ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
12 ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
13 นายปฐมพงษ์ ขาวจันทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
14 นางสุนทรีย์ ส่งเสริม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นางสาวสุรีย์รัชญ์ กลิ่นจันทร์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 11-01-2559