ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่อคณะอนุกรรมการนโยบายกฎหมาย

รายชื่อคณะอนุกรรมการนโยบายกฎหมาย วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานอนุกรรมการ
2 ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล อนุกรรมการ
3 ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ อนุกรรมการ
4 ศาสตราจารย์พิเศษพล ธีรคุปต์ อนุกรรมการ
5 ศาสตราจารย์ไผทชิต เอกจริยกร อนุกรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ดาราพร ถิระวัฒน์ อนุกรรมการ
7 นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล อนุกรรมการ
8 นายชวลิต อัตถศาสตร์ อนุกรรมการ
9 นายสรวิศ ลิมปรังษี อนุกรรมการ
10 ว่าที่ ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ณ ระนอง
ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
11 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุกรรมการ
12 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ผู้แทน อนุกรรมการ
13 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย หรือ ผู้แทน
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุกรรมการ
14 นางสาวจินฎาภัสร์ รัตนวดี อนุกรรมการและเลขานุการ
15 นายสถาพร สอนเสนา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16 นางสาวคัชชิดา มีท่อธาร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 26-03-2558