ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน >>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการนโยบายกฎหมาย

อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการนโยบายกฎหมาย วาระปัจจุบัน

  1. เสนอแนะการกำหนดนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องหรือรองรับต่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
  2. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการตราพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  3. วินิจฉัยปัญหาหรือข้อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

เขียนวันที่ : 26-03-2558