ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน>>รายชื่อคณะอนุกรรมการบูรณาการระบบงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกิจด้านเกษตร

รายชื่อคณะอนุกรรมการบูรณาการระบบงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกิจด้านเกษตร วาระปัจจุบัน

ลำดับที่ รายชื่ออนุกรรมการ ตำแหน่ง
1 นายอังสุมาล ศุนาลัย ประธานอนุกรรมการฯ
2 นายสว่างพงศ์ หมวดเพชร อนุกรรมการ
3 ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
4 ผู้แทนกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
5 ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ อนุกรรมการ
6 ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
7 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
8 ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อนุกรรมการ
9 ผู้แทนสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส อนุกรรมการ
10 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
11 นางสาวสุนทรีย์ ส่งเสริม อนุกรรมการและเลขานุการ
12 นางสาวธีรวดี สุภาวนิตย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นายรติ เพิ่มพูล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่: 11-01-2559