ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>โครงสร้างคณะอนุกรรมการฯ วาระปัจจุบัน >>อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการบูรณาการระบบงานฯ เฉพาะกิจด้านเกษตร

อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการบูรณาการระบบงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะกิจด้านเกษตร วาระปัจจุบัน

  1. ศึกษาและจัดทำ Framework กลาง ในการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจภาคการเกษตร (ด้านพืช)
  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งกระบวนการทำงานและการใช้ข้อมูล รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน์
  3. พัฒนาระบบนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบที่สามารถสนับสนุนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาคการเกษตร (ด้านพืช)
  4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ
  5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มอบหมาย

เขียนวันที่ : 26-03-2558