ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ประชาสัมพันธ์>>สรุปจำนวนผู้ให้บริการและใบอนุญาต e-Payment

สรุปจำนวนผู้ให้บริการและใบอนุญาต e-Payment

สรุปจำนวนผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญชี ค มีจำนวน 95 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน (Bank) จำนวน 29 ราย และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) จำนวน 66 ราย รวมเป็นใบอนุญาตจำนวน 163 ฉบับ (หมายเหตุ ผู้ให้บริการ 1 ราย อาจประกอบธุรกิจมากกว่า 1 ประเภท และใบอนุญาติออกให้ตามประเภทธุรกิจ)

แหล่งข้อมูล : การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2560