ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>คณะกรรมการฯ>>รายชื่อคณะกรรมการฯ วาระปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 5

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รองประธานคณะกรรมการธุรกรรมฯ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการเงิน

ภาครัฐ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

ภาคเอกชน

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรื่อง

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยูธยา

ภาคเอกชน

นายบุรินทร์ เกล็ดมณี

ด้านนิติศาสตร์

ภาครัฐ

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล

ภาคเอกชน

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาครัฐ

นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์

ภาคเอกชน

นายรอม หิรัญพฤกษ์

ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

ภาครัฐ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

ภาคเอกชน

นายยรรยง เต็งอำนวย

ด้านสังคมศาสตร์

ภาครัฐ

พลตำรวจตรีศิริพงษ์ ติมุลา

ภาคเอกชน

ศาสตราจารย์พิเศษ
กมลชัย รัตนสกาววงศ์


ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมฯ