ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ผลการพิจารณา>>แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยฯ

รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 15-06-2561)

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ
จำนวน 154 หน่วยงาน
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน ผ่านเมื่อวันที่
101 สำนักพระราชวัง 27 เมษายน 2558
102 องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 พฤษภาคม 2558
103 บริษัท วิทยุการบินประเทศไทย จำกัด 18 พฤษภาคม 2558
ทบทวน : 23 มีนาคม 2561
104 สำนักงานประกันสังคม 22 กรกฎาคม 2558
ทบทวน : 8 ธันวาคม 2560
105 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7 กันยายน 2558
106 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 7 กันยายน 2558
ทบทวน : 3 เมษายน 2560
107 กรมการบินพลเรือน 7 กันยายน 2558
108 กรมสรรพสามิต 7 กันยายน 2558
109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 กันยายน 2558
110 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 7 กันยายน 2558
ทบทวน : 17 ตุลาคม 2559
111 การไฟฟ้านครหลวง 7 กันยายน 2558
112 กรมอุตุนิยมวิทยา 7 กันยายน 2558
113 กรมทรัพยากรธรณี 7 กันยายน 2558
114 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 7 ตุลาคม 2558
115 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 7 ตุลาคม 2558
116 กรมการจัดหางาน 7 ตุลาคม 2558
117 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 ตุลาคม 2558
118 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 7 ตุลาคม 2558
119 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 18 มกราคม 2559
120 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 18 มกราคม 2559
121 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 มกราคม 2559
122 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 18 มกราคม 2559
123 กรมทรัพยากรน้ำ 18 มกราคม 2559
124 กองบัญชาการกองทัพไทย 25 กุมภาพันธ์ 2559
125 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 25 กุมภาพันธ์ 2559
126 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 กุมภาพันธ์ 2559
127 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2559
128 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 17 พฤษภาคม 2559
129 สำนักงานศาลปกครอง 22 สิงหาคม 2559
130 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 22 สิงหาคม 2559
131 กรมการขนส่งทางบก 22 สิงหาคม 2559
132 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 22 สิงหาคม 2559
133 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 22 สิงหาคม 2559
134 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 ตุลาคม 2559
135 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2559
136 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 6 มีนาคม 2560
137 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ 6 มีนาคม 2560
138 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 3 เมษายน 2560
139 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3 เมษายน 2560
140 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 3 เมษายน 2560
141 มหาวิทยาลัยบูรพา 25 กันยายน 2560
142 มหาวิทยาลัยศิลปากร 25 กันยายน 2560
143 สำนักงานอัยการสูงสุด 25 กันยายน 2560
144 กรมราชทัณฑ์ 25 กันยายน 2560
145 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 25 กันยายน 2560
146 สภากาชาดไทย 8 ธันวาคม 2560
147 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน 8 ธันวาคม 2560
148 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 8 ธันวาคม 2560
149 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29 มกราคม 2561
150 สำนักงานกิจการยุติธรรม 29 มกราคม 2561
151 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 29 มกราคม 2561
152 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 29 มกราคม 2561
153 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 29 มกราคม 2561
154 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 23 มีนาคม 2561

หน้า : 2 ข้อมูล ณ วันที่: 15-06-2561

หน้า: 1:2