ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

FontSize : A | A | A

หน้าหลัก>>ผลการพิจารณา>>แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ (ปรับปรุง ณ วันที่ 20-02-2562)

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
จำนวน 20 หน่วยงาน
ลำดับที่ รายชื่อหน่วยงาน ผ่านเมื่อวันที่
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 22 กรกฎาคม 2558
2 บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 17 ตุลาคม 2559
3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 2559
4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 30 พฤศจิกายน 2559
5 กรมธนารักษ์ 30 พฤศจิกายน 2559
6 การไฟฟ้านครหลวง 30 พฤศจิกายน 2559
7 กรมสรรพสามิต 6 มีนาคม 2560
8 กรมการค้าต่างประเทศ 3 เมษายน 2560
9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 เมษายน 2560
10 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 15 มิถุนายน 2560
11 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25 กันยายน 2560
12 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 8 ธันวาคม 2560
13 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 ธันวาคม 2560
14 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 8 ธันวาคม 2560
15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 13 มิถุนายน 2561
16 กรมการอุตสาหกรรมทหาร 22 สิงหาคม 2561
17 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 19 ตุลาคม 2561
18 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 11 ธันวาคม 2561
19 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 11 ธันวาคม 2561
20 กรมการขนส่งทางบก 12 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูล ณ วันที่: 20-02-2562